Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Varaktig remission av typ-2 diabetes efter diabeteskirurgi

Personer med fetma och typ-2 diabetes har 10 år efter viktreducerande operation signifikant större chans att vara fria från typ-2 diabetes än personer som behandlas med konventionell behandling. Detta visar den första studien med långtidsuppföljning1.1

Varaktig remission

Mekanismer bakom diabeteskirurgins effekter

Efter diabeteskirurgi sker effekterna på blodsockernivåerna långt innan viktminskningen. Därför är sannolikt inte viktnedgången den enda förklaringen till de positiva effekterna på typ 2-diabetes. Vid en magsäcksoperation påverkas andra mekanismer som också kan spela roll.11,12,13

Mekanismer bakom diabeteskirurgins effekt

Kardiovaskulära effekter

Eftersom höga blodsockernivåer är en följd av diabetes är det inte en orealistisk tanke att diabeteskirurgi skulle kunna ha positiva effekter även på hjärt-kärlhälsa. Det har också visats. Redan när långtidseffekterna av magsäcksoperationer undersöktes första gången i mitten på 1990-talet såg man positiva kardiovaskulära effekter.6

Kardiovaskulära effekter
Tidig kirurgi ger bäst utfall

Tidig kirurgi ger bäst utfall

Många av de positiva effekter man ser efter diabeteskirurgi förmedlas via stimulering av bukspottkörtelns betaceller. Detta kräver att betacellerna inte är i alltför dåligt skick. För oavsett hur kraftig stimuleringen är efter diabeteskirurgi, måste en viss förmåga att producera och frisätta insulin och glukagon fortfarande finnas kvar, annars får den ytterligare stimuleringen inte någon större effekt.12

Internationella och nationella riktlinjer för diabeteskirurgi

Internationella och nationella riktlinjer för diabeteskirurgi

År 2016 enades ett femtiotal internationella experter som representerade sju medicinska specialiteter om riktlinjer för hur diabetes ska behandlas med diabeteskirurgi.1,19

Komplikationer vid diabeteskirurgi

För att komma tillrätta med kraftig övervikt på längre sikt har viktminskningsoperationer visat sig överlägsna andra typer av åtgärder för viktminskning. De positiva hälsoeffekterna så som lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, njursvikt och typ 2-diabetes med åtföljande mikro- och makrovaskulära komplikationer, är väldokumenterade.22

Komplikationer vid diabeteskirurgi

Hälsoekonomi vid diabeteskirurgi

Att jämföra resultatet av olika behandlingar på lång sikt är ett komplicerat arbete. Vad en operation kostar att göra den dag den görs plus kostnader för eftervård, är relativt enkelt att räkna fram. Vad kostnaden blir på längre sikt är svårare. Operationen kanske gör att andra vårdkostnader kan sparas in.20

Hälsoekonomi vid diabeteskirurgi

Om diabeteskirurgi.se

Diabeteskirurgi.se ämnar vara en neutral portal, med avsikt att förmedla kunskap om diabetes och dess följdsjukdomar samt behandlingar för personer som har både typ 2-diabetes och fetma.

Om diabeteskirurgi.se
Expertråd

Expertråd

För att säkerställa hög kvalitet och vederhäftighet i informationen som presenteras på diabeteskirurgi.se finns ett expertråd som fungerar som sakkunniga inom sina respektive kompetensområden.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev

När du prenumererar på nyhetsbrev, så får du ta del av nyheterna som publiceras på diabeteskirurgi.se. Målsättningen är att uppdatera med nyheter 4-6 gånger om året.